เงื่อนไข และข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรม
  • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • การพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกเป็นอำนาจของ สศท.
  • หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร โปรดแจ้งฝ่ายข้อมูลศิลปหัตถกรรมและสมาชิก สำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์
  • ผู้สมัครยินยอมให้ สศท. เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานอื่น หรือพันธมิตรของ สศท. เพื่อใช้ในกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการเข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน
  • ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัคร เป็นจริงทุกประการ
ถัดไป
กลับไปยังหน้าแรก
ข้อมูลส่วนตัว
การประกอบการ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ช่องทางจำหน่าย
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลทั่วไป
แนบรูปสมาชิก ขนาดไม่เกิน 2 MB*
เลือกรูปภาพ
เปลี่ยนรูปภาพ
กรุณาแนบรูปภาพ
คำนำหน้า*
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
นามสกุล*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เลขบัตรประชาชน*
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
วันเดือนปีเกิด*
กรุณาเลือกข้อมูลที่ให้ถูกต้อง
ประสบการณ์ในการดำเนินงาน (จำนวนปี)*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
หมู่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์*
กรุณาเลือกข้อมูลที่ให้ถูกต้อง
ช่องทางติดต่อ*(กรุณากรอกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรุณากรอกข้อมูลและคลิกที่ปุ่มเพื่อรับรหัสยืนยัน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ยืนยันสำเร็จ
ส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์์นี้
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
Line ID
URL Facebook
เว็บไซต์
ประเภทสมาชิก*(ตอบได้ 1 ข้อ)
ผู้ผลิตงานหัตถกรรม*
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผู้ผลิตงานหัตถกรรม
นักออกแบบ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจ ร้านค้า
อื่นๆ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลงานหัตถกรรมของ*(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จัดทำศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมของชุมชน
เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ
จัดทำข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media
อื่นๆ
ท่านเป็นสมาชิก OTOP หรือไม่*(ตอบได้ 1 ข้อ)
เป็นสมาชิก OTOP
ไม่เป็นสมาชิก OTOP
รางวัลที่เคยได้รับในนามบุคคล*
(ไม่รวมรางวัลจาก สศท.)
เคยได้รับรางวัล
ไม่เคยรับรางวัล
ชื่อรางวัล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
หน่วยงาน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วันเดือนปีที่ได้รับ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ให้ถูกต้อง
+ เพิ่มรายการ
การประกอบการ
ข้อมูลร้านค้า
ชื่อ ธุรกิจ/ ร้านค้า
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วันที่จดทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เลขทะเบียน การค้า/ นิติบุคคล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ชื่อแบรนด์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
+ เพิ่มรายการ
รูปแบบธุรกิจ*(ตอบได้ 1 ข้อ)
ประเภทการค้า*(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์(เพิ่มผลิตภัณฑ์สูงสุด 10 รายการ)
เพิ่มรูปภาพผลิตภัณฑ์*เลือกรูปที่เห็นผลิตภัณฑ์ชัดเจน
ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB เฉพาะไฟล์ .JPG, .JPEG, .PNG เท่านั้น
ลากและวางรูปได้ที่นี่ หรือคลิกที่ปุ่ม
เลือกรูปภาพ
เปลี่ยนรูปภาพ
กรุณาแนบรูปภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์*
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ระบุ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หรือใม่*
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
+ เพิ่มรายการ
ช่องทางจำหน่าย
เลือกช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์*
จำหน่ายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จำหน่ายต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความต้องการหรือความจำเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ท่านมีความประสงค์จะให้ “สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย” หรือ sacit สนับสนุนงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การอบรมความรู้ธุรกิจและการตลาด
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจำหน่าย (offline และ online)
การประชาสัมพันธ์ และการยกย่องเชิดชู
อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พิมพ์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือความคิดเห็นด้านอื่นๆ
ย้อนกลับ
ถัดไป
บันทึกข้อมูลแล้ว
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ทั้งนี้หาก 15 วัน
ไม่ได้รับการติดต่อ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่